REGULAMIN SERWISU BLOGOWEGO BLOG.DEON.PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania i prowadzenia Blogów oraz rozpowszechniania ich treści w serwisie blogowym portalu DEON.pl (blog.deon.pl).
 2. Administratorem serwisu blogowego blog.deon.pl jest Wydawnictwo WAM z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 676-007-77-96, REGON 04002014-00047, zwane dalej „Wydawnictwem”. Wydawnictwo WAM działa zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Każdy Użytkownik serwisu blogowego portalu DEON.pl powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w serwisie, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

 II. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 2. Użytkownik – zarejestrowana osoba fizyczna korzystająca z usług blog.deon.pl,
 3. Blog – część Platformy Hostingowej przyporządkowanej konkretnemu Użytkownikowi, na której zebrane są wszystkie Posty tego Użytkownika,
 4. Post – pojedynczy wpis Użytkownika opublikowany na jego Blogu,
 5. Konto Użytkownika – konto umożliwiające prowadzenie Bloga,
 6. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika na blog.deon.pl,
 7. Usługa – usługa świadczona w serwisie blogowym blog.deon.pl, umożliwiająca:
  • założenie, prowadzenie oraz administrowanie Blogiem,
  • hosting Bloga,
  • promowanie Użytkownika oraz pozycjonowanie wprowadzonych przez niego Materiałów,
 1. Serwis – zespól stron internetowych, na których prowadzone są Blogi oraz serwis deon.pl,
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 3. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny system wymiany informacji dostępny poprzez formularz kontaktowy na stronie https://blog.deon.pl,
 4. Materiały – wszelkie materiały: teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, zdjęcia, grafiki, materiały video oraz inne treści publikowane przez Użytkowników na Blogu.

 

III. REJESTRACJA KONTA

 

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest założenie konta w serwisie blog.deon.pl.
 2. Każdy może przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta.
 3. W celu założenia konta należy wysłać zgłoszenie na adres: blog@deon.pl, zawierające dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami podanymi na https://blog.deon.pl/jak-to-dziala/ (https://blog.deon.pl/jak-to-dziala/).
 4. Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z udostępnioną przez Administratora klauzulą zgody.
 5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych rejestracja w Serwisie nie zostaje ukończona, a podane przez Użytkownika dane, w tym również podany wcześniej adres poczty elektronicznej, zostają przez Administratora niezwłocznie usunięte i nie są w żaden sposób przetwarzane.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usługi oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Usługi, a także w przypadku prawnie uzasadnionych celów Administratora – do czasu odwołania zgody, a także zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Każdy Użytkownik, jako osoba fizyczna, która przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Realizacja tego uprawnienia następuje w oparciu o przesłane Administratorowi stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: iod@wydawnictwowam.pl lub wysłane pisemnie na adres: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, zawierające dane identyfikacyjne wnioskującego oraz zakres żądania.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora lub przez osoby upoważnione do tego, na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy, a także jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi przez Administratora, a także w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów.
 8. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.

 

V. PLIKI COOKIES

 

 1. Administrator informuje, że w niektórych częściach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych części Serwisu.
 3. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
 4. Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.

 

VI. REKLAMY

 

 1. Użytkownik udziela zgody na wykorzystywanie przez blog.deon.pl swoich Blogów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą Blogi lub wysyłanie wiadomości związanych  z Usługą, bez ingerencji w treść Blogów, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 2. Powierzchnia reklamowa w Serwisie jest wyłączną własnością Administratora. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora, umieszczać reklam w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może bez porozumienia z Administratorem umieszczać komentarzy komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zamieszcza w Serwisie Materiały w imieniu własnym, na swoją rzecz i odpowiedzialność.
 2. Użytkownik może umieszczać w Serwisie tylko takie Materiały, w stosunku do których posiada uprawienie na ich rozpowszechnianie za pośrednictwem Bloga i których rozpowszechnianie taką drogą nie będzie naruszało praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie narażało Wydawnictwa na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn www., transmisji i dystrybucji Materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 4. Wszelkie teksty umieszczane na Blogu muszą być autorstwa Użytkownika, a wszelkie cytaty i zapożyczenia muszą być wyraźnie oznaczone w treści Materiału.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści:
  • bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc lub hazard, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzących nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną,
  • naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takich, których umieszczenie w Serwisie może stanowić podstawę na wystosowanie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora,
  • stanowiących reklamę (promocję) danej osoby lub reklamę (promocję) produktów lub usług oferowanych przez Użytkownika lub przez osoby trzecie,
  • stanowiących spam lub niezamówioną informację handlową,
  • obarczających osoby trzecie nieprawdziwymi, nierzetelnymi lub niesprawdzonymi zarzutami,
  • stanowiących informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji traktowanych przez podmioty trzecie jako poufne,
  • będących wirusami komputerowymi lub innymi narzędziami mogącymi wywołać uszkodzenie sprzętu lub uszkodzenie danych.
 1. Użytkownik umieszczając Materiały na Blogu oświadcza, iż:
  • Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet,
  • osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, w multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziła odpowiednią zgodę na publikację swego wizerunku w sieci Internet,
  • publikacja Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów, ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego Blogu.
 2. Użytkownik ma obowiązek usunięcia niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Wydawnictwo ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestania korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik wysyła na adres: blog@deon.pl oświadczenie o rezygnacji.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Użytkownik przesyłając Materiały do Serwisu udziela Wydawnictwu nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium, niewyłącznego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie danym Materiałem (licencja niewyłączna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych) przez Wydawnictwo na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności następujących:
  • prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje,
  • prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,
  • prawo wprowadzania techniką cyfrową do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
  • prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  • prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Wydawnictwa,
  • prawo dostosowania do wymagań technicznych Wydawnictwa,
  • prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,
  • prawo wyświetlania i wystawiania,
  • prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  • prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego,
  • prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Materiałów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
  • prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się z Serwisem internetowym,
  • wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, w tym przekazywania Utworu, także odpłatnego, innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym,
  • prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
  • prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity
  • prawo do równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Utworów m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii).

 

 1. Użytkownik przesyłając Materiał do Serwisu udziela również Wydawnictwu zezwolenia w zakresie niewyłącznego prawa do wykonywania praw zależnych do Materiałów i nimi dysponowania oraz korzystania z nich – prawa do dokonywania i wyrażania zezwoleń na dokonywanie dowolnych opracowań, w tym tłumaczenia, zmian, przeróbek, skrótów, modyfikacji, animacji 3D i wymiany poszczególnych warstw, kolorów lub elementów i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie.
 2. Użytkownik zapewnia, że osoby uprawnione do Materiałów zrezygnowały z wykonywania praw autorskich osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wkładów w zakresie, o którym mowa w Regulaminie. Użytkownik zapewnia, że Wydawnictwo lub osoby przez nie wskazane mogą korzystać i rozpowszechniać Materiały anonimowo bez wskazania i uwidaczniania danych i informacji o ich twórcach.
 3. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usługi, bez względu na tego przyczynę, Wydawnictwo zachowuje prawa nabyte, w tym prawo do prezentacji Materiałów zawartych w bazach danych stworzonych przez Wydawnictwo w trakcie korzystania przez Użytkownika z Usługi (w tym na archiwalnych stronach Serwisu internetowego) w dotychczasowej postaci.

 

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWNICTWA

 

 1. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zredagowania ewentualnie pojawiających się błędów lub odmowy publikacji ze względu na niezgodność z prawem lub standardami Serwisu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez Wydawnictwo zmiany tytułów Materiałów, śródtytułów, grafik i innych treści zamieszczonych przez Użytkownika.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wydawnictwo jego wizerunku do promocji jego Materiałów w Serwisie.
 4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do moderowania treści Materiałów, jak i komentarzy umieszczonych pod Materiałami, w zakresie jakim będzie to konieczne dla zapewnienia zgodności Materiału lub komentarza z wymogami określonymi w Regulaminie.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednak naruszają prawem chronione interesy innych użytkowników lub Wydawnictwa, Wydawnictwo może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 7. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, jego Blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu Bloga lub Konta Użytkownika nie zobowiązuje Wydawnictwa do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych blogów.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do blokowania lub/i usuwania Blogów, na których nie odnotowano aktywności przez okres co najmniej 18 miesięcy. Przez aktywność rozumie się przynajmniej zalogowanie się Użytkownika do panelu zarządzania Blogiem.

 

X. REKLAMACJE

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: blog@deon.pl lub listownie na adres: Wydawnictwo WAM, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków.
 3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa. Wydawnictwo ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Wydawnictwo szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciem haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: blog@deon.pl.
 4. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Wydawnictwo może w dalszym ciągu korzystać z jego Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Jeżeli zmiany dotyczyć będą praw lub obowiązków Użytkowników, zasad korzystania z Bloga, Wydawnictwo każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej 14 dni przed wejściem ich w życie.
 7. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://blog.deon.pl/regulamin/.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie https://blog.deon.pl/regulamin/.