Regulamin

WSTĘP

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu blogowego portalu DEON.pl (blog.deon.pl)– niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu jak również zakres odpowiedzialności Administratora portalu.

2. Każdy Użytkownik serwisu blogowego portalu DEON.pl powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W momencie rejestracji w portalu każdy Użytkownik, by móc podejmować dalsze czynności, musi wyrazić zgodę i akceptację wszystkich jego postanowień. Użytkownik jest osobą zarejestrowaną w serwisie, korzystającą z jego zasobów lub publikującą własne materiały (teksty, zdjęcia, pliki wideo i inne).

3. Administrator (Wydawca) jest podmiotem zarządzającym i prowadzącym serwis blogowy portalu DEON.pl. (figurujący pod adresem internetowym https://blog.deon.pl) Wydawcą serwisu blogowego portalu internetowego DEON.pl jest Wydawnictwo WAM z siedzibą w Krakowie, adres: ul. M. Kopernika 26, 31-501 Kraków, NIP 676-007-77-96, REGON 04002014-00047. Wydawnictwo WAM działa zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj regulamin portalu DEON.pl

 

I. Definicje

  1. Blog.deon.pl – platforma hostingowa oferująca prowadzenie blogów w domenie blog.deon.pl
  2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis blogowy portalu DEON.pl jak i portal DEON.pl
  3. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usług blog.deon.pl
  4. Administratorzy blog.deon.pl – osoby zarządzające platformą hostingową
  5. Blog – część Platformy Hostingowej przyporządkowanej konkretnemu Użytkownikowi na której zebrane są wszystkie Posty tego Użytkownika.
  6. Post – pojedynczy wpis Użytkownika opublikowany w jego Blogu.
  7. Konto Użytkownika – konto umożliwiające prowadzenie Bloga
  8. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika na blog.deon.pl
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący na blog.deon.pl
  10. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny system wymiany informacji dostępny poprzez formularz kontaktowy na stronie https://blog.deon.pl

II. Rejestracja konta i dane osobowe

  1. Prowadzenie Bloga na blog.deon.pl jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.
  2. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami podanymi na https://blog.deon.pl/jak-to-dziala/. Osoby, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy Hostingowej przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).
  3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych poprzez Pocztą Wewnętrzną.
  4. Blog.deon.pl dołoży starań, by dane podane podczas rejestracji były zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do niej.

III. Rezygnacja z usług blog.deon.pl

  1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Platformy Hostingowej blog.deon.pl. W tym celu Użytkownik musi wysłać na adres blog@deon.pl oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług Platformy Hostingowej. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji blog.deon.pl ma prawo zlikwidować Blog.

IV. Przestrzeganie prawa i regulaminu blog.deon.pl

  1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania Platformy Hostingowej blog.deon.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
  2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim Blogu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
  5. Administratorzy blog.deon.pl mają prawo usunąć treść Blog, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

V. Reklamy i licencje

  1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez blog.deon.pl swoich Blogów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie do nich reklam na stronach blog.deon.pl.
  2. Powierzchnia reklamowa w serwisie blog.deon.pl jest wyłączną własnością administratora Platformy Hostingowej. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej zgody blog.deon.pl umieszczać reklam w serwisie blog.deon.pl.
  3. Użytkownik nie może bez porozumienia z blog.deon.pl umieszczać komentarzy komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
  4. Użytkownik niniejszym upoważnia blog.deon.pl do wykorzystania bloga swojego autorstwa we fragmentach w mediach w celu promocji blog.deon.pl. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 5 lat. Jeżeli przed upływem okresu 5-letniego Użytkownik nie wniesie pisemnego sprzeciwu do blog.deon.pl prawo do korzystania z bloga użytkownika zostaje automatycznie na okres kolejnych 5 lat. Powyższy mechanizm ma zastosowanie do każdego kolejnego okresu 5-letniego. Upoważnienie zostaje udzielone na następujących polach eksploatacji:

 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawianie,

i) wyświetlanie

VI. Udostępnianie

  1. Administratorzy blog.deon.pl mają prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) Posty (a także całe Konto Użytkownika) lub zablokować Użytkownikowi możliwość osadzania kodu HTML w reakcji na:
   1. Łamanie zasad Netetykiety lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
   2. Działanie na szkodę blog.deon.pl, w szczególności poprzez narażanie na szwank dobrego imienia blog.deon.pl.

 

VII. Polityka prywatności

 

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Administratorów blog.deon.pl zgodnie z zakresem określonym przez ustawę (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity ustawy DZ. U. z 2002 r., Nr 101).
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane w formularzu danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 1.  Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia.
 1. Administratorem bazy danych jest Wydawnictwo Wam. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników serwisu blogowego portalu DEON.pl
 1. Administrator przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na co użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę przy rejestracji w portalu.
 1. Administrator zastrzega, że dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Administrator gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Administrator blog.deon.pl, podobnie jak inni wydawcy Internetowi, zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane są celach związanych z administracją portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników portalu.
 1. Administratorzy blog.deon.pl informuje, że w niektórych częściach serwisu portal wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści i wyglądu portalu do indywidualnych potrzeb Użytkowników jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części portalu.
 1.  Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
 1.  Użytkownicy mają możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera lub wyłączenia możliwości przechowywania tych plików na dysku swojego komputera poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
 1.  Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

 

VIII. Postanowienia końcowe

  1. blog.deon.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie blog.deon.pl.
  2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
  3. Administratorzy blog.deon.pl mają prawo do dokonywania przerw w działaniu Platformy Hostingowej.
  4. blog.deon.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
  5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie serwisu internetowego będącego częścią Platformy Hostingowej.

 

Przejdź do paska narzędzi